L'anomenat "futbol d'empreses" va nàixer a Girona l'any 1965. Convocat un grup molt reduit d'equips, sota l'empar aleshores del departament de Educación y Descanso i de la seva Organización Sindical de l'època, es va organitzar una petita lliga d'equips aficionats composats pels treballadors de les empreses a les que pertanyien i a les que representaven i amb l'unic objectiu de passar les tardes dels dissabtes practicant futbol. El fet que tots aquests equips derivessin directament d'empreses els treballadors de les quals hi participaven portant el seu nom va originar la denominació de "futbol d'empreses", qualificatiu que com una marca ha perdurat amb el pas del temps, tot i que amb l'evolució d'aquesta modalitat d'esport els equips que deuen la seva formació als treballadors d'una empresa concreta han anat disminuint paulatinament per donar pas a considerar sota la mateixa denominació penyes, agrupacions esportives, associacions o grups de veterans.

 

El pas del temps consolida l'èxit d'aquest tipus de competició futbolística de caire aficionat, experimentant amb els anys un important creixement en el número d'equips participants i ampliant la seva zona geogràfica d'influència, inicialment cenyida a la comarca del Gironès, per estendre's a diverses comarques de la demarcació de Girona i a arribar inclús a l'àrea del Maresme.

 

Els canvis polítics i socials viscuts pel nostre pais la segona meitat de la dècada dels 70 provoquen també un canvi en la tutela organitzativa d'aquesta activitat. Recuperades les institucions autonòmiques catalanes, l'any 1980 es transfereixen algunes de les competències de l'antic règim a la Generalitat de Catalunya i entre les competències que són trasnsferides, les del departament de Educación y Descanso passen a la Delegació Territorial de Treball i Temps Lliure de la Generalitat. Donat que al mateix temps que es transfereixen les citades competències també són assignats i traslladats als nous departaments catalans els mateixos funcionaris titulars, la responsabilitat organitzativa del "futbol d'empreses" de la que se n'ocupava el funcionari a Educación y Descanso, la continua portant, tot i el canvi, el mateix funcionari ara en Treball i Temps Lliure: persona vinculada estretament des dels seus inicis al "futbol d'empreses" de Girona i que en l'actualitat continua fent efectiva aquesta relació éssent el President del nostre Comitè Organitzador. Les activitats futbolístiques portades a terme són ja denominades en aquest moment com a Campionats interprovincials d'empreses, associacions esportives i de veterans.

 

L'esdevenir dels fets porten en la dècada dels 90 un nou gir per al "futbol d'empreses" a les nostres comarques. La jubilació com a funcionari del Sr. Teixidor significa alhora la seva desvinculació del Departament de Treball i Temps Lliure, circumstància  que comporta que ell i els responsables organitzatius del moment es replantegin el rumb que ha de prendre aquesta comunitat civico esportiva que compta, depenent de la temporada, amb una cinquantena llarga d'equips cada any. Amb l'assessorament oportú que ens encaminés a encaixar les activitats de promoció, organització i pràctica activa de competicions esportives de caire aficionat amb el marc legal vigent dels nostres dies, les persones situades en les tasques responsables dels ja aleshores constituits comitès d'Organització, de Competició i el Col·legi d'Àrbitres, van impulsar l'any 1995, l'arribar a l'estatus actual d'associació esportiva dins l'àmbit de la Direcció General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya. D'aquesta  manera, aquells que en aquest temps tenien tasques de responsabilitat dins l'organigrama del moment van acordar constituir-se en membres fundadors de la nova entitat, i seguint els passos establerts en la llei, creen l'Associació "Amics del Futbol Amateur", formalitzant la seva inscrpció en el Registre d'Associacions de Girona del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya,  en el que hi consta amb el núm. 2.697, i en el que queden definides com a finalitats de la mateixa: l'activitat física i esportiva, amb la pràctica del futbol "amateur" com a modalitat esportiva principal inspirada en una base esportiva merament recreativa. Resolt l'ajust de la nova entitat als requeriments jurídics que l'habiliten i l'autoritzen, l'últim pas fou el seu just encaix sota l'empar del departament corresponent, de manera que es va portar a terme l'adscripció de la nova associació esportiva al 'Registre d'Entitats Esportives' de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, registre en el que hi consta amb el núm. A 0828. La iniciativa de portar a terme el canvi, la creació de l'Associació i la compossició de la seva Junta Directiva van ser aprovades per l'Assemblea General de Delegats d'equips celebrada a Girona el dia 1 de setembre de 1995.

 

Seguint les directrius de la Secretaria General de l'Esport en quant a la direcció d'entitats que amb característiques com la nostra, organitzen activitats esportives de caràcter aficionat, aquestes han d'estar regides per una junta de sis membres, òrgan de direcció que té les facultats per establir i nomenar els grups de treball necessaris per a portar a terme els objectius fixats, com ara, l'organització de campionats de futbol amateur. En el nostre cas, l'òrgan que aglutina la funció rectora de la Junta Directiva és el «Comitè d'Organització i de Competició» nomenat per l'Assemblea de Delegats representant de tots els equips participants. El Comitè d'Organització i Competició el formen: el president de la part organitzativa i administrativa, el president i el vicepresident de la part de competició, un representant arbitral que és alhora el President del Col·legi d'Àrbitres, aquests tres com a responsables de la part esportiva, i dos vocals. Les seves funcions són l'endegar i posar en marxa tot el desenvolupament dels Campionats temporada rera temporada, i d'altra banda, regular durant l'evolució de les competicions la seva bona marxa, aplicant les Normes d'un Reglament consensuat amb l'Assemblea de Delegats amb les possibles disposicions que d'elles se'n derivin. Els grups de treball creats per la Junta Directiva com a necessaris pel bon funcionament dels campionats del "futbol d'empreses" són: Comitè Organitzador, Comitè de Competició, Col·legi d'Àrbitres i Comitè d'Apel·lació.

 

El  Col·legi d'Àrbitres és un òrgan propi per al "futbol d'empreses" que aplega un col·lectiu d'àrbitres encarregts de dirigir els partits d'aquests campionats. Els àrbitres assumeixen la responsabilitat i l'autoritat que aquesta direcció comporta, potestat que com a únics jutges vàlids dels encontres queda certificada en les corresponents actes que de cada partit se'n deriven, raó per la qual aquests han de ser tractats en tot moment amb el respecte que la seva figura clau en els partits mereix. El seu President, al marge de dirigir, coordinar i fer els nomenaments per als partits és el representant arbitral que forma part del Comitè de Competició, assistint a totes les reunions que aquest celebra i no podent delegar en ningú altre per aquesta funció.

 

Es redacta un full informatiu setmanal amb la recopilació de resultats, classificacions, amonestacions, expulsions, observacions i notes d'interès de cada jornada de Campionat disputada, full que es tramet a tots els equips i àrbitres de manera circular, ja sigui per correu ordinari, fax o correu electrònic.

 

Les entitats esportives que hi participen en aquests campionats ho fan acceptant prèviament  totes les  Normes establertes per al seu funcionament, així com les que es poden anar afegint amb postrioritat, totes elles sempre consensuades amb els representants dels equips participants i acceptant per tant les mateixes en els seus distints apartats de: "Inscripció", "Composició dels equips", "Participació", "Funcionament dels campionats de lliga", "Infraccions dels equips", "Sancions a jugadors", "Reclamacions", "Notes d'interès", "Torneig Mateu Pell"”i "Trofeu Memorial Josep Turró", apartats que desenvolupa el Reglament propi i exclusiu per al "futbol d'empreses" que amb aquesta finalitat redacta i actualitza el Comitè d'Organització i de Competició. Els equips estan obligats a acceptar i a complir les possibles sancions que se'ls imposin com a resultat de l'aplicació de les citades Normes, o en el seu defecte, les de la Real Federación Española de Futbol, i tant a nivel d'equip com a nivell individual, reservant-se aquests el dret d'apel.lació en els termes i plaços que el mateix Reglament determina. La correcció i l'esportivitat de tots els participants són aspectes imprescindibles per a la bona marxa d'aquests campionats de caràcter completament aficionat. Els equips participants ho fan en la seva qualitat d'empreses, penyes, agrupacions esportives o de veterans, sempre de caràcter aficionat.

 

Segons la modificació del redactat de l'Article 11 del Decret 70/1994, de 22 de març, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, s'estableix que: Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga a la persona física o jurídica organitzadora a subscriure un contracte d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l'activitat o competició esportiva davant les seves persones practicants o usuàries no federades, públic assistent i terceres persones amb uns capitals mínims de 600.000 €Â€ per sinistre i de 150.000 €Â€ per víctima.”  L'Organització del Futbol d'Empreses, en compliment d'aquesta obligació contracta anualment la corresponent assegurança per cobrir les temporades en curs i sense que els equips inscrits hagin d'abonar quantitat extra alguna per tal concepte, de manera que en el moment de formalitzar les corresponents fitxes ja quedaran coberts. Aquesta assegurança cobreix els participants majors de 18 anys, per tant, els inscrits que estiguin entre els 16 i els 18 anys hauran de tramitar l'assegurança corresponent de manera particular per quedar coberts d'aquest risc.