Aquesta versió web del Reglament de Futbol d'Empreses conté totes les modificacions que s'han anant incorporant sobre la base del redactat el 1996 i segons els acords de modificació del mateix aprovades en les successives Assemblees de Delegats de cada inici de temporada.

______________________________________________________________________
 DADES  PER  A  LA  INSCRIPCIÓ

Article 1er.- Inscripció

   Han de cumplimentar correctament el